Minskad aktivitet i ekonomin

Konjunkturinstitutet har presenterat de senaste siffrorna för sin så kallade Barometerindikator. Den visar att tillväxten/aktiviteten i den svenska ekonomin minskade, den föll närmare två enheter i maj, från 93,8 till 91,9. Enligt Konjunkturinstitutet kan nedgången förklaras av att indikatorerna för både tillverkningsindustrin och hushållen backade.

Konfidensindikatorerna för detaljhandel och privata tjänstenäringar stabila under maj, medan indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet har stigit.

Tillverkningsindustrins indikator backade sex enheter i maj jämfört med månaden innan och ligger nu tio enheter under det historiska genomsnittet. Industrins orderingång har sammantaget varit svag och missnöjet med orderläget är betydligt större än normalt. Produktionsvolymen har ökat något, medan sysselsättningen har minskat. Industrin räknar med ytterligare personalnedskärningar och måttlig produktionstillväxt de närmast kommande månaderna.

Vad gäller indikatorn för byggsektorn så steg tio enheter under maj månad vilket är positivt, där är dock under det historiska genomsnittet. Såväl orderstocken som byggproduktion och sysselsättning har minskat de senaste månaderna. Orderingången väntas vända upp de kommande månaderna och byggproduktionen bedöms bli ungefär oförändrad. Företagen ser varken att antalet sysselsatta kommer att öka eller att priserna kommer att falla (tillhör ju inte vanligheterna kanske i byggbranschen).

Ser man till hushållen och detaljhandeln så minskade indikatorn för detaljhandeln något i maj och ligger nu 13 enheter under det som betecknas som det historiska genomsnittet. Utvecklingen har varit starkast för livsmedelshandel, medan såväl handel med motorfordon som specialiserad butikshandel redovisar minskad försäljning. Hushållens konfidensindikator sjönk 1,6 enheter i maj, från 5,2 till 3,6. Indikatorn ligger därmed återigen något under det historiska genomsnittet.

Det system för viktning som används vid beräkning av Barometerindikatorn tillämpas inte på sektorernas konfidensindikatorer, utan på dess säsongsrensade standardiserade komponenter. Det går därför inte att erhålla Barometerindikatorn genom att väga samman eller summera konfidensindikatorerna för de olika sektorerna.

Läs mer

Bransch Medel-värde Max-värde Min-värde Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Läget
Barometerindikatorn 100,0 117,2 70,8 95,3 93,8 91,9
Konfidensindikatorer
   Totala näringslivet 8 32 -28 6 1 0
   Tillverkningsindustri -5 14 -39 -10 -9 -15
   Bygg- och anläggningsverksamhet -17 48 -77 -45 -42 -32
   Detaljhandel 12 42 -26 5 1 -1
   Privata tjänstenäringar 21 48 -21 15 11 12
   Hushåll 4,9 30,0 -38,3 2,8 5,2 3,6
Makroindex -2,8 47,3 -69,8 -13,7 -8,5 -13,2
Mikroindex 5,4 18,8 -21,3 4,7 6,7 6,7 +
Inflationsförväntningar (12 månaders sikt) 1,1 1,5 1,1
Hushållens ränteförväntningar
   1 års sikt 3,31 3,33 3,10
   2 års sikt 3,72 3,79 3,47
   5 års sikt 4,24 4,27 3,96

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, – Läget är svagt, — Läget är mycket svagt.

Publicerad: 24 maj 2013

Läs mer på www.konj.se/828.html

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.