Riksbanken rör inte reporäntan

Igår kom Riksbankens beslut om hur man ska förhålla sig till reporäntan. Många bedömare har trott på en sänkning av reporäntan.

Enligt TT hade Nordea hade förväntat sig att Riksbanken skulle sänka räntan i dag.

Nordeas chefsekonom Annika Winsth sade till TT att:

– De var oense som förväntat. De har dragit ner tillväxten lite grann, men vi tycker fortfarande att de är lite för optimistiska.

– Det skulle kunna öppna för att de kommer tillbaka och sänker räntan längre fram.

När det gäller prognosen för arbetslösheten tycker Nordea att både Riksbanken och regeringen har en optimistisk syn.

– Vi tror att arbetslösheten kommer bli högre. Vi ser att unga lämnar arbetsmarknaden. Normalt är det en tidig konjunktureffekt, det vill säga att arbetslösheten kommer att stiga, säger Annika Winsth.

Riksbanken skriver dock i sitt pressmeddelande att ”Efter den kraftiga inbromsningen i svensk ekonomi mot slutet av förra året syns nu vissa ljusglimtar. Samtidigt är inflationen låg och väntas vara låg även under det närmaste året. För att understödja återhämtningen behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1,50 procent. Även reporäntebanan är oförändrad.” En möjlig tolkning av det är att vi ska vara glada för att det inte blev en räntehöjning.

Riksbanken pekar på att det finns gott om ljusglimtar

Världsekonomin som helhet växer i relativt god takt och den amerikanska ekonomin har förbättrats. Läget på de finansiella marknaderna i Europa är dock skört och det återstår mycket arbete innan långsiktigt hållbara lösningar på problemen i de skuldtyngda euroländerna är på plats. Därför väntas den ekonomiska tillväxten i euroområdet vara svag under den närmaste tiden.

Svensk BNP föll under det sista kvartalet i fjol, vilket hängde samman med en mycket svag exportutveckling. Men nu finns det tecken på att utsikterna ljusnat och att exporten och den inhemska efterfrågan i svensk ekonomi åter ökar. Stämningsläget bland hushåll och företag är mer positivt och varuexporten har ökat under den senaste tiden. Tillväxten i svensk ekonomi blir dock relativt långsam i år för att sedan ta bättre fart under 2013. Den svaga ekonomiska utvecklingen gör avtryck på arbetsmarknaden och arbetslösheten stiger något den närmaste tiden.

Riksbanken pekar också på att inflationen är låg. Detta med hänvisning till att kostnadstrycket (löner, priser etc) varit lågt och att kronan har stärkts under de senaste åren. Man menar också att inflationen kommer att vara fortsatt låg det närmaste året. Dock så ökar kostnadstrycket och bidrar till att inflationen stiger mot 2 procent under 2013. Något som är svårbedömt för Riksbanken och alla andra är årets lönerörelse. Den har ju börjat med strejkhot och stora varsel inte bara av Handels utan alla sympativarsel.

Avslutningsvis menar Riksbanken att man för att understödja återhämtningen behöver hålla penningpolitiken fortsatt expansiv. Med det menar man alltså att man inte höjer räntan. ”Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1,50 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna låga nivå drygt ett år framöver. Därefter, när inflationstrycket stiger, behöver reporäntan gradvis höjas. En sådan utveckling för reporäntan bidrar till att stabilisera inflationen kring 2 procent och resursutnyttjandet i ekonomin kring en normal nivå.”

Det var lite svårt att veta vad Stockholmsbörsen reagerade på igår men detta var väl en av de saker som gjorde att den föll kraftigt. Å andra sidan så går den ju upp kraftigt idag. För året är uppgången mellan sju och åtta procent. Från årets högstanivå så är det en halvering.

Riksbankens prognos

Riksbankens ränteprognos

 

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.