BNP – Hur svensk ekonomi utvecklar sig är oklart

Prognoserna framåt har skrivits ned något mot bakgrund av osäkerheten i omvärlden, allt från Ukrainakrisen, utvecklingen i södra Europa och ett Tyskland som går mindre bra med mera.

Stig Björne

Det tredje kvartalet 2013 ökade Sveriges BNP med 2,1 procent i jämförelse med samma kvartal 2014. Det som ligger bakom BNP-ökningen är – något förenklat – hushållens konsumtionsvilja och bostads- och infrastrukturbyggande. Jämfört med andra kvartalet 2014 ökade BNP med 0,3 procent (säsongsrensat). BNP mäts i volymföränderingar.

Enligt SCB så innehöll tredje kvartalet i år lika många arbetsdagar som tredje kvartalet 2013.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 2,4 procent och sammantaget bidrog hushållens konsumtionsutgifter med 1,2 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar steg med 4,0 procent och det handlar om byggande av bostäder och infrastruktur.

I näringslivet ökade investeringarna med 4,2 procent. Enligt säsongrensad data ökade fasta bruttoinvesteringar med 1,1 procent jämfört med kvartalet innan.

Anmärkningsvärt är att exportnettot faller. Importen ökar mer än exporten och det gjorde att exportnettot drog ned BNP-utvecklingen med hela 1,3 procentenheter. Exporten ökade med 0,7 procent och importen ökade med 1,3 procent jämfört med kvartalet innan.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 3,2 procent i löpande priser tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 2,3 procent. Det är påtagligt att det är den svenska ”hemmamarknaden” som driver tillväxten i Sverige. Om politisk osäkerhet eller annat gör att hushållen dra ned på konsumtionen så blir BNP-utvecklingen än sämre. Den låga räntan talar dock för fortsatt positiv utveckling av bostadsbyggandet och bostadsmarknaden.

BNP, säsongrensad, volymförändring (procent)

År

Kv 1

Kv 2

Kv 3

Kv 4

2004

1,6

0,7

0,9

0,8

2005

0,2

1,0

0,9

0,6

2006

2,1

1,1

1,3

0,5

2007

1,1

0,6

0,7

1,2

2008

‑1,0

0,0

‑0,4

‑3,9

2009

‑2,0

‑0,1

‑0,1

0,4

2010

2,8

2,1

1,2

1,8

2011

0,1

0,2

0,9

‑1,7

2012

0,5

0,6

‑0,1

‑0,4

2013

1,1

‑0,3

0,6

1,1

2014

0,2

0,5

0,3

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.