Stig Björne: Tudelad arbetsmarknad enligt Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet har presenterat sin senaste rapport om lönebildningen på svensk arbetsmarknad. I denna pekar man på att arbetsmarknaden blir allt mer tudelad mellan de som är fast etablerade på arbetsmarknaden och de som inte är det. Ett problem som – enligt Konjunkturinstitutet – inte i tillräcklig grad beaktas i kollektivavtalen.

Stig Björne

Konjunkturinstitutet menar att för att möta de strukturella utmaningarna behövs både att arbetsmarknadspolitiken och parterna tar hänsyn till utsatta grupper. Konjunkturinstitutet börjar dock med att slå fast att den svenska arbetsmarknaden fungerar bra på ett övergripande plan och att arbetskraftsdeltagandet är högt och att lönebildningen generellt varit ansvarsfull (speciellt om man jämför med hur svensk arbetsmarknad fungerade tidigare).

Emellertid är arbetslösheten hög och det finns stora strukturella utmaningar med grupper som har markant sämre möjligheter att få arbete, som de med låg utbildning och utrikes födda.

Konjunkturinstitutet menar att lägstalönerna i Sverige är höga både i förhållande till övriga löner och till andra länder. Lönefördelningen är också sammanpressad, dvs det är liten skillnad mellan den lägsta lönen och den genomsnittliga lönenivån. En sammanpressad lönefördelning kan uppstå om produktiviteten är jämnt fördelad i arbetskraften men utvecklingen på senare tid antyder dock att produktivitetsskillnaderna har ökat, vilket ställer lönebildningen och arbetsmarknadspolitiken inför nya och svåra utmaningar menar man.

Konjunkturinstitutets poäng är att man kan överbrygga arbetsgivarens upplevda skillnad mellan den lön som de arbetslösas produktivitet medger och den lön som gäller enligt avtal kan genom att rikta ekonomiska stöd såsom anställningsstöd.

Konjunkturinstitutet menar att parterna på arbetsmarknaden tydligare kan kunna bidra till en minskad tudelning genom att i högre grad ta hänsyn till utsatta grupper genom att anpassa lönenivåer och/eller exempelvis införa utbildningskontrakt i avtalsskrivningarna.

Det låter inte som en helt enkel väg som man föreslår. Inom vissa grupper är snarare lägstalönerna på väg upp. Och politiskt är det nog svårt.

Läs hela Lönebildningsrapporten 2014 på Konj.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.