Stig Björne: Försörjningsbördan år 2030

Statistiska Centralbyrån har kommit med en ny rapport (Sysselsättningsbördan 2030  – kan dagens försörjningsbörda bibehållas?) SCB pekar på stora utmaningar för det svenska samhället för att detta ska lyckas.

SCB menar att för att försörjningsbördan ska ligga kvar på dagens nivå år 2030 krävs närmare 600 000 fler sysselsatta än i dag. Byrån pekar på att om andelen av befolkningen i åldern 16-74 år som förvärvsarbetar – den så kallade förvärvsfrekvensen – ligger kvar på dagens nivå väntas sysselsättningen öka med närmare 140 000 personer till 2030. Detta betyder i praktiken att varje förvärvsarbetande år 2030 kommer att behöva ”försörja” 2,35 personer inklusive sig själv. Detta i jämförelse med 2,14 personer år 2010.

Det som kommer att påverka den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan är om till exempel äldre, yngre, utrikes födda respektive kvinnor arbetar i större utsträckning i framtiden. För att denna situation inte ska uppstå utan att försörjningsbördan ska utvecklas i en långsammare takt så är slutsatsen att fler måste arbeta.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.