Riksbanken sänker reporäntan

Då var det dags för Sveriges Riksbank att sänka reporäntan. Den sänktes från 1,25 till 1,0 procent. Därmed har reporäntan sänkts med 0,75 procentenheter på ett år. Man pekar på att den svaga utvecklingen i euroområdet påverkar den svenska ekonomin som bromsar in inte minst nu under hösten 2012.

Vidare att hushållens konsumtion utvecklas svagt, arbetslösheten stiger och inflationstrycket är lågt.

Text: Stig Björne

Målet för Riksbanken (ett av dem) är att hålla inflationen på 2 procent har gjort att Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,0 procent.

Utvecklingen i euroområdet är svag och fortsätter att präglas av skuldkrisen. Osäkerheten på de finansiella marknaderna har visserligen minskat under hösten men mycket arbete återstår för att åtgärda problemen i euroländerna. På andra håll i världen syns dock förbättringar, bland annat i USA och i Kina. Den svaga utvecklingen i euroområdet påverkar tydligt den svenska ekonomin.

Handeln med omvärlden har varit svag sedan en tid tillbaka.

Svenska hushåll och företag ser nu mer dystert på framtiden och konsumtionen och investeringarna utvecklas svagt.

Även på arbetsmarknaden har läget försämrats och antalet varsel har stigit de senaste månaderna. Därtill väntas löneökningarna bli lägre framöver. Den svaga ekonomiska utvecklingen bidrartill att inflationstrycket är lågt.

Riksbanken menar att inflationen kommer att stiga mot slutet av 2013 som en följd av att den svenska konjunkturen stärks och sysselsättningen tar fart. Och detta beror på att utsikterna förbättras för världsekonomin, gradvis effekt av vidtagna åtgärder i euroområdet och en låg ränta i Sverige.

Riksbanken pekar inte ut någon ytterligare sänkning av Reporäntan utan den väntas vara kvar ungefär på denna nivå det närmaste året. Man pekar på att riskerna med hushållens höga skuldsättning kvarstår

Om det skulle gå sämre i euroområdet kan det få ytterligare negativa effekter på svensk ekonomi. Då menar man att reporäntebanan behöva bli lägre. Samtidigt kan också tillväxten och inflationen i Sverige bli högre. Ja, man kan säga att allt hänger ihop och allt är mycket osäkert. Nedan Riksbankens prognos för utvecklingen.

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Riksbankens prognos

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i oktober 2012 inom parentes

Källor: SCB och Riksbanken

Riksbanken bedömer att år 2014 och 2015 kommer att bli år med goda tillväxttal i svensk ekonomi och att arbetslösheten kommer att falla. 2015 bedömer man arbetslösheten vara 6,8 procent och tillväxten inte mindre än 3,2 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.