Stig Björne: De nya strukturfonderna närmar sig…

Stig Björne

Stig Björne

Programperioden för de nuvarande strukturfonderna närmar sig sitt slut. Nästa programperiod löper från 2014-2020.

I ett pressmeddelande så redovisar Regeringen att man fattat beslut om ”strukturen för genomförandet av investeringar för tillväxt och sysselsättning inom ramen för kommande programperiod för sammanhållningspolitiken 2014-2020”.

Anledningen till att det heter sammanhållningspolitiken är bland annt att politiken syftar till att minska skillnaderna mellan olika regioner inom EU.

Den pågående perioden som avslutas i år omfattar regionalfonden och socialfonden 15 miljarder kronor. Medlen används i hela Sverige för utvecklingsprojekt inom områden som sysselsättning, kompetensutveckling, forskning och innovation, entreprenörskap miljö och energi med mera.

Regeringen säger att ett förenklat genomförande är högt prioriterat och mot den bakgrunden kommer fonderna att omfatta samma geografiska områden samt att genomförandet ligger kvar på Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet. I uppdraget till myndigheterna ingår att gemensamt föreslå åtgärder för förenkling och samordning i genomförandet av programmet i syfte att underlätta för alla som driver projekt.

I praktiken betyder det att regionalfonden ska ha åtta regionala program och socialfonden ett nationellt program. Det nationella programmet ska ha åtta regionala planer i samma geografiska områden som för regionalfonden.

Regeringen har uppdragit/erbjudit aktörer med regionalt tillväxtansvar i alla län att börja förbereda arbetet med program inom regionalfonden och ta fram bl.a. en socioekonomisk analys avseende socialfonden. För regionalfonden avser regeringen att under våren lämna ytterligare riktlinjer om bl.a. programmens innehåll.

Man avslutar med att:

”Under toppmötet i nästa helg kommer förhandlingar om EU-budgeten återupptas. Budgeten måste avslutas innan fördelningen av EU-medel kan beslutas för varje program i Sverige”.

Så man återkommer alltså med hur mycket medel som kommer att tillföras fonderna – under förutsättning att man kommer att komma överens om EU:s budget. Enligt Näringsdepartementet så räknar man med en första ansökningsomgång senvåren 2014.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.