Hur utvecklas världsekonomin?

Business Sweden har presenterat sin bedömning av hur man ser på det världsekonomiska läget. Man menar att den globala ekonomiska utvecklingen har vänt upp. Att återhämtningen i USA:s ekonomi blir allt starkare och att Västeuropa under det andra kvartalet lämnade recessionen bakom sig.

Stig Björne

Tyskland leder återhämtningen. Storbritanniens ekonomi uppvisade ett oväntat bra utfall vilket också bitvis gäller för Frankrike.

Vidare pekar man på att Japans ekonomi har tagit fart efter omläggningen av den ekonomiska politiken. På nedsidan så pekar man på att Kinas ekonomi uppvisade en hel del svagheter under första halvåret, vilket föranlett regeringen att öka investeringarna. Av de andra tre BRIC-länderna är det främst i Brasilien där aktiviteten är på väg upp. Både Indien och Ryssland är inne i en svag period för sina ekonomier.

Sammantaget så pekar Business Swedens basscenario på att tillväxten tilltar i Västeuropa 2013 i jämfört med tidigare bedömningar. Nordamerika har samtidigt sänkts. För Asien har man reviderat upp tillväxten för 2013 och sänkt den för 2014.

BNP-tillväxt (%) 2013 2014 2015
Västeuropa 0.0 1.4 1.7
Nordamerika 1.7 2.9 3.2
Asien, Oceanien 4.6 4.7 5.1
Världen 2.5 3.3 3.6

Observera att världen räknas samman till marknadsvikt, inte köpkraftspariteter som vi anser ger en felaktig bild av styrkeförhållandena i världen.

Business Sweden pekar på att den svenska exporten av varor och tjänster föll kraftigt tillbaka under första halvåret. Bakgrunden till den svaga utvecklingen är främst en ogynnsam sammansättning på efterfrågan, men också en stark kronkurs. I löpande priser är utvecklingen ännu svagare. Normalt anpassas priserna till respektive marknad, vilket fått konsekvensen av en prissänkning i svenska kronor. Framåt menar man att i sin prognos för exporten att marknadstillväxten stannar vid 2 % 2013 och blir 4,5 % 2014.

Se mer på www.business-sweden.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.