Riksbanken – Ingen förändring av reporäntan

Inte oväntat så lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad mot bakgrund av den tidigare sänkningen i december och – i deras syn – positiva konjunkturutsikterna för året.

Stig Björne

Man tror på en fortsatt låg inflation och det motivet pekar man på att reporäntan måsta vara fortsatt låg för att inflationen ska nå sitt mål om två procent. Man menar att räntan behöver vara kvar på den låga nivån och tror inte på någon höjning förrän i början av 2015.

Riksbanken pekar på att läget på arbetsmarknaden har förbättrats och förtroendet hos svenska hushåll och företag har stigit till nivåer som är bättre än normalt. Man pekar också på en bättre efterfrågan i omvärlden och allt pekar därmed på att det finns grund för en starkare BNP-tillväxt och en bättre situation på arbetsmarknaden.

Man tror också att inflationen kommer att vara låg ännu en tid. Men med ökad efterfrågan i Sverige och omvärlden väntas företagen dock successivt kunna höja sina priser. Penningpolitiken har sedan en tid tillbaka handlat om att väga hur låg räntan behöver vara för att inflationen ska närma sig målet tillräckligt snabbt mot de ökade risker förknippade med hushållens höga skuldsättning som en låg ränta kan medföra. För att hantera hushållens höga skuldsättning behöver flera politikområden bidra.

Riksbankens prognos

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

  2012 2013  2014 2015 2016 
KPI 0,9 0,0 (-0,1) 0,6 (0,6) 2,5 (2,5) 3,0 (3,0)
KPIF 1,0 0,9 (0,8) 0,9 (1,0) 1,8 (1,8) 2,0 (2,0)
BNP 0,9 0,9 (0,9) 2,4 (2,5) 3,6 (3,7) 2,8 (2,8)
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 8,0 8,0 (8,0) 7,8 (7,8) 7,2 (7,1) 6,6 (6,5)
Reporänta, procent 1,5 1,0 (1,0) 0,7 (0,7) 1,4 (1,4) 2,4 (2,4)

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska uppföljningen i december 2013 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.