Bättre för hushållen

SCB har presenterat en analys av den ekonomiska utvecklingen för Sveriges hushåll. Den visar att den ekonomiska standarden under 2000-talet har ökat med 42 procent.

Stig Björne

Andelen med låg ekonomisk standard som ökat många år i rad sjönk 2012. Ekonomisk standard definieras som ”den disponibla inkomsten justerad med hänsyn till hushållets försörjningsbörda”.

Under varje enskilt år under 2000-talet har hushållens ekonomi (generellt) förbättrats. Mätt från 1999 till 2012 har medianvärdet ökat med hela 42 procent. Ökningen mellan 2006 och 2012 var 16 procent. Det är dock inte alla hushållsgrupper som har haft lika stor ökning.

Hushåll med förvärvsarbetande ökade den ekonomiska standarden med 45 procent för perioden 1999-2012. Icke förvärvsarbetande ökade den med 9 procent eller 20 procent av de förvärvsarbetandes utveckling. År 2012 hade de icke förvärvsarbetande en ekonomisk standard som låg på 56 procent av de förvärvsarbetandes. År 1999 var motsvarande andel 75 procent.

Enligt SCB:s definition av låg ekonomisk standard man har 60 procent av medianinkomsten eller mindre” så var det 8,4 procent av hushållen som definierades på det sätta 1999. År 2011 var andelen 14,4 procent. Varpå 2012 så sjönk andelen till 13,8 procent. Beräkningarna bygger på urvalsundersökningar och förändringen mellan 2011 och 2012 är inte statistiskt säkerställd. Att andelen är högre 2012 än den var 1999 är däremot statistiskt säkerställt.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.