Ekonomin i kommunerna 2013

De svenska kommunerna visade totalt på ett överskott för 2013 om nästan 16 miljarder kronor (15,7) vilket är en ökning med 1,6 miljarder kronor.

Stig Björne

I det sammantagna resultatet för kommunerna om 15,7 miljarder ingår återbetalningen från AFA försäkring med ca 7,6 miljarder kronor – som har att göra med att man betalat in för mycket premier tidigare. Även i 2012 års resultat ingick en återbetalning från AFA. Ca 90 procent av kommunerna visar ett positivt resultat före extraordinära poster (t ex nedskrivningar av större värden i fastigheter).

Givet de prognoser som finns kring de framtida behoven i kommunsektorn – och de ekonomiska utmaningarna i spåren av det – har det sett tämligen bra ut de senaste tre åren totalt sett i kommunsektorn. Det säger dock inget om hur det ser ut i den enskilda kommunen.

Resultaträkning för kommuner 2011–2013, miljarder kronor

  2011 2012 2013
Verksamhetens intäkter 114,9 121,9 127,3
Verksamhetens kostnader ‑520 ‑532,5 ‑551,4
Avskrivningar ‑16,8 ‑17,6 ‑18,6
Verksamhetens nettokostnader ‑422 ‑428,2 ‑442,7
Skatteintäkter 354,9 365,3 379,4
Utjämningssystemet och generella statliga bidrag 75,8 73,6 76,8
Finansiella intäkter 11,3 13,1 13,1
Finansiella kostnader ‑10,7 ‑9,7 ‑10,9
Resultat före extraordinära poster 9,4 14,1 15,7
Extraordinära intäkter 0,8 0,5 0
Extraordinära kostnader ‑0,9 ‑0,1 0
Årets resultat 9,3 14,6 15,7

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.