Stig Björne: Företagsundersökning från Riksbanken

Riksbanken har presenterat sin företagsundersökning för maj månad. Den visar glädjande nog att konjunkturen har blivit bättre sedan början på året. Riksbankens undersökning visar också att framstegen är små men det syns ändock i det flesta branscherna.

Stig Björne

Riksbanken pekar på att efterfrågan från omvärlden har gynnat företag som exporterar parallellt med att de svenska hushållen efterfrågar allt mer (det visar bland annat SCB:s statistik för handeln). Vidare är det ett historiskt högt bostadsbyggande i Sverige.

Företagen anser att priserna under det senaste året hållits tillbaka av en svag efterfrågan, hög konkurrens och relativt låga kostnadsökningar för löner och insatsvaror. Förväntningar om en bättre konjunktur framöver gör att företagen planerar att höja priserna och samtidigt förbättra marginalerna. Men prishöjningarna väntas sammantaget bli måttliga det närmaste året och är i hög grad beroende av konjunkturutvecklingen.

Hur företagen ser på konjunkturen framåt varierar mellan olika branscher. Byggsektorn går riktigt bra och den eldas på av den demografiska utvecklingen – kraftig befolkningsökning genom stor inflyttning till storstäderna och även invandring generellt. De konsumentnära branscherna fortsätter att gynnas av hushållens ökande inkomster som stärker konsumtionen Inom industrin är läget hyggligt men orderingången och produktionen är förhållandevis svaga. Avslutningsvis tror också att återhämtningen fortsätter framgent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.