God utveckling av skatteunderlaget

Hittills i år har svensk ekonomi haft en något blygsammare utveckling är tidigare prognosticerat. I stort sett alla har skrivit ned sin BNP-prognoser för 2014. Så även Sveriges kommuner och landsting (SKL). SKL skriver ned BNP-prognosen från 3,0 till 2,1 procent. Sysselsättningen har dock utvecklats bättre än väntat och skatteunderlaget för kommuner och landsting växer med 2 procent realt både i år och nästa år vilket ju får sägas är goda nyheter.

Stig Björne

Jämfört med SKL:s prognos från april är det förhållandevis stora förändringar för BNP-tillväxten i år, men små förändringar av skatteunderlaget. Det finns dock faktorer som påverkar negativt och det är urholkning av statsbidragen (realt) och den demografiska utvecklingen påverkar kommunernas och landstingens ekonomi negativt.

SKL pekar på att den internationella utvecklingen har varit svag och lett till att svensk ekonomi hittills i år utvecklats svagare än beräknat och därav nedskrivningen av tillväxtprognoserna men trots det har sysselsättningen utvecklats bättre än väntat (fler sysselsatta och arbetade timmar) vilket gör att skattunderlaget fortsätter utvecklas positivt och växer med 3,5 procent i år och 4,7 procent nästa år. Kommunsektorns resultat för hela 2014 förväntas bli ganska gott men cirka 70-80 kommuner kommer med stor sannolikhet att redovisa underskott. För landstingen väntas ett samlat resultat som är nära den nivå som brukar räknas som god ekonomisk hushållning, men ungefär vart femte landsting klarar inte av att ha balans i sin ekonomi.

SKL tror att den ekonomiska tillväxten bli bättre 2015 och att BNP växer med 3,3 procent. Samtidigt ökar de demografiska behoven kraftigt vilket gör att kommunerna inte kan förbättra resultatet trots ökade skatteintäkter. I korthet stiger intäkter men det gör också kostnaderna. Inte minst i landstingen fortsätter kostnaderna att öka, vilket också kan härledas till den snabba befolkningsökningen. Den relativt snabba tillväxten i skatteunderlaget räcker inte till på sikt utan medelskattesatsen kommer öka något samtidigt som resultatet försämras.

Läs mer på www.skl.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.