OECD om Sveriges framtida möjligheter

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har genomfört en utvärdering av innovationsklimatet i Sverige (en del annat ingår också) och man har kommit med en del slutsatser och rekommendationer till Sverige.

Stig Björne

Det kan ju vara intressant såhär i ”politiktider” när den nya Regeringen ska forma en ny politik inom en rad olika områden. OECD:s övergripande – och glädjande slutsatsen – är att Sverige har goda möjligheter även i framtiden. OECD pekar bland annat på att följande.

 • Sverige har goda förutsättningar att dra nytta av globaliseringen
 • En vetenskaplig stark akademisk kår av forskare
 • Satsningar på större och starkare vetenskapliga centers vid Sveriges
  toppuniversitet
 • Utvecklingen av mindre och nischade regionala högskolor tillsammans med
  industriforskningsinstitut
 • Fortsatt internationalisering av forskningen, inklusive förmågan att attrahera
  utländska studenter och forskare
 • Insatser för att stärka de mindre och medelstora företagen
 • Fortsatt utveckling av innovationer i tjänstesektorn
 • Större sammantagna satsningar för att lösa samhällsutmaningar
 • Efterfrågestyrd innovation

De möjligheter som OECD anger är alla av den natur att de kräver ökade insatser baserade på nya beslut och nya resurser, de är alltså inte en del av en pågående verksamhet som automatiskt kommer att ge goda resultat. Vad rekommenderar då OECD att Sverige ska göra?

 1. En bred ansats när det gäller innovationspolitik (på i stort sätt alla politikområden)
 2. Lyfta innovation på tjänsteområdet
 3. Ytterligare stärka den internationella öppenheten
 4. Slå vakt om kvalitet, relevans och kritisk massa i den offentliga forskningen
 5. Utveckla en effektiv politisk ledning av innovationspolitiken
 6. Utveckla och förbättra utbildningssystemet

Läs mer på www.entreprenorskapsforum.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.