Spelar bolagsskatten roll?

Vilka faktorer driver produktion och investeringar? Frågan är klassiska och det finns en rad olika förklaringsmodeller och påverkande faktorer; kompetens, infrastruktur, lagstiftning, skatter med mera. Just skattefrågan är aktuell då bland annat Sverige har sänkt bolagsskatten med hänvisning till att vara konkurrenskraftig på just det området.

Myndigheten Tillväxtanalys har genom Lunds universitet gjort ett ambitiöst försök att beskriva vilken inverkan bolagsskatten har på utländska direktinvesteringar och på var företags vinster redovisas. Vidare huar direktinvesteringarna påverkas av skatter på ägarnivå och arbetsinkomster. Rapporten är en genomgång/sammanställning av den ekonomiska litteraturen kring skatters effekt på företags etablerings- och investeringsbeslut.

Vad landar man i för slutsatser då?

Inte förvånande pekar slutsatserna på att skatter spelar roll för företagens beslut om direktinvesteringar.  

Specifikt så har bolagsskatten påverkan på var företag etablerar sig, var utländska investeringar görs och i vilken omfattning, och var vinster redovisas (det brukar ju vara så lite som möjligt). Man pekar vidare på att bolagsskatten är viktig för etablerade och vinstdrivande företag medan skatten på kapitalinkomster på ägarnivå är mer avgörande för nya och innovativa företag. För Sverige kan en lägre bolagsskattesats utgöra en konkurrensfördel som emellertid uppvägs (negativt menar man) av vårt geografiska läge och vår ringa storlek. En annan slutsats är att skatt på arbetsinkomst påverkar mängden utländska investeringar och lokalisering av huvudkontor.

Ladda ner PDF

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.