Världsekonomin ser bättre ut?

Internationella valutafonden, IMF, publicerade sin vårprognos i början av veckan.

IMF menar att de globala förutsättningarna för tillväxt gradvis stärks igen. Förbättrad ekonomisk aktivitet i USA och bättre ”ordning” på den europeiska krisen har minskat hotet om en kraftig global inbromsning. IMF menar att återhämtningen (om än svag) återupptas i de större utvecklade ekonomierna (USA Tyskland etc), och aktiviteten i de flesta tillväxt- och utvecklingsekonomier väntas förbli relativt solid. Men man skickar med brasklappen att ”den senaste tidens förbättringar är mycket bräckliga.”

I prognosen menar IMF att den globala BNP väntas stiga med 3,5 procent i år och 4,1 procent nästa år. I jämförelse med sin prognos i januari har man skrivit upp tillväxten med 0,2 procentenheter 2012 och för 2013 har prognosen höjts 0,1 procentenheter. I höstprognosen räknade IMF med en global tillväxt på 4,0 procent i år.

Generellt har man justerat upp prognoserna för de flesta länders ekonomier. För euroområdet säger man att man får uppleva en ”mild recession” under 2012 (BNP väntas sjunka 0,3 procent) i spåren på alla ekonomiska problem inom vissa Euroländer. Riskerna mot de något mer positiva utsikterna är dock fortsatt förhöjda och väger över mot nedsidan och IMF manar politiker att fortsätta implementera nödvändiga åtgärder för att uppnå en ”hälsosam” tillväxt på medellång sikt. Tillväxten av jobb i de utvecklade ekonomierna förväntas vara svag, och de arbetslösa kan inte se framför sig någon tillväxt av nya jobb.

”På grund av problemen i Europa kommer aktiviteten fortsatt vara en besvikelse i de utvecklade ekonomierna som grupp. Tillväxten väntas bara bli omkring 1,5 procent 2012 och 2 procent 2013”, skriver IMF.

IMF tror att BNP-tillväxten i tillväxtländerna minskar från 6,25 procent 2011 till 5,75 procent 2012. Sedan väntas tillväxten år 2013 åter accelerera till 6 procent med stöd av mer expansiv makroekonomisk politik och ökad utländsk efterfrågan. Man slår fast att policyåtgärder, i Europa, USA och i andra länder, har spelat en viktig roll för att minska systemriskerna.

”Utan ytterligare åtgärder kan problemen lätt flamma upp igen i euroområdet och finanspolitiken riskerar att stramas åt väldigt abrupt i USA 2013. Därmed kvarstår stora nedåtrisker”, skriver IMF. På kort sikt är den största risken att krisen i euroområdet utlöser en mer generell flykt från risk. Om det händer menar IMF att det finns en risk för att BNP i euroområdet kan sjunka mellan 2,0-3,5 procent över en tvåårsperiod relativt prognoserna i huvudscenariot.

Man pekar också på de problem som kan följa i spåren av kraftigt stigande oljepriser. Om oljepriserna stiger med 50 procent skulle det sänka den globala produktionen med 1,25 procentenheter, enligt IMF:s beräkningar.

IMF säger dock att tillväxten kan också bli bättre än väntat om ”politiken förbättras ytterligare, de finansiella förhållandena fortsätter att förbättras och de geopolitiska spänningarna avtar”.

Man menar att geopolitiska spänningar (i första hand Iran= har bidragit till ett högt oljepris, priset har stigit till runt 115 dollar per fat. I vårprognosen har IMF antagit att oljepriset kommer att sjunka till 110 dollar per fat 2013, men ”i den nuvarande miljön innebär låga lagernivåer och begränsad kapacitet viktiga uppåtrisker”.

Slutsatsen är alltså att det kan komma att gå lite bättre än förväntat men att riskerna att det ska gå sämre än förväntat är stora. Sett till ett börsperspektiv känns det inte som att det är bränsle till någon börsuppgång på kort sikt.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.