Konjunkturinstitutet ser optimism bland hushållen

För några veckor sedan kom Konjunkturinstitutet med sin barometer för första kvartalet som kom i april.

Konjunkturbarometern sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad av Konjunkturinstitutet. Barometern består av två delar, i Konjunkturbarometern Företag intervjuas drygt 6 000 företag i näringslivet om utfall, nuläge och förväntningar om framtiden. Var tredje månad (januari, april, juli och oktober) genomförs en så kallad kvartalsundersökning. Skillnaden mellan dessa och övriga månader är att frågorna är fler.

I Konjunkturbarometern Hushåll intervjuas varje månad 1 500 svenska hushåll. Undersökningen ger snabba kvalitativa indikationer om hushållens planerade inköp av kapitalvaror, deras attityder till den ekonomiska situationen i Sverige och för det egna hushållet samt inflation och sparande.

Konjunkturinstitutet ser inte inga stora förändringar från tidigare månader. Den så kallade Barometerindikatorn backade en knapp enhet i april efter att ha ökat närmare tio enheter de två föregående månaderna. Siffran pekar på att tillväxten i svensk ekonomi är ungefär normal.

Indikatorerna för privata tjänstenäringar och hushåll bidrog positivt under april. Det som tycks gå mindre bra är tillverkningsindustri och detaljhandel. Dessa branscher bidrar negativt till barometerindikatorns utveckling.

För bygg- och anläggningsverksamhet var det oförändrat i april och den ligger fortfarande en bit över det historiska genomsnittet. Anläggningsverksamhet rapporterar ökad orderingång, högre anbudspriser och utökningar av personalstyrkan, medan branschen byggande av hus redovisar en svagare utveckling.

Detaljhandeln backade två enheter i april efter att ha ökat tolv enheter under de två föregående månaderna. Indikatorn ligger nu åtta enheter under det historiska genomsnittet. Liksom tidigare är det stora skillnader mellan de olika branscherna och försäljningen inom livsmedelshandeln har utvecklats bäst. Även specialiserad butikshandel noterar ökningar efter flera kvartal med vikande försäljningssiffror, medan handel med motorfordon redovisar minskad försäljning. Detaljhandeln räknar med att försäljningen fortsätter att öka under andra kvartalet i år och optimismen är liksom tidigare störst inom livsmedelshandeln.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg tre enheter i april och den ligger därmed återigen över det historiska genomsnittet. Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna har ökat under första kvartalet i år efter två svaga kvartal dessförinnan. Tjänsteföretagen räknar med att såväl efterfrågan som sysselsättningen stiger ytterligare under andra kvartalet i år.

Hushållens syn på den egna ekonomin har blivit mer positiv och konfidensindikatorn gick upp fem enheter i april.

Bransch

Medel-värde

Max-värde

Min-värde

Feb 2012

Mars 2012

Apr 2012

Läget

Barometerindikatorn

100,0

115,8

71,2

94,0

101,8

100,9

+

Konfidensindikatorer

   Totala näringslivet

9

32

-29

0

12

11

+

   Tillverkningsindustri

-4

12

-38

-12

1

-1

+

   Bygg- och anläggningsverksamhet

-15

48

-77

-14

-1

-1

+

   Detaljhandel

13

40

-26

0

7

5

   Privata tjänstenäringar

23

49

-21

10

21

24

+

   Hushåll (CCI)

5,2

30,0

-38,3

-3,2

0,0

4,7

Makroindex

-1,8

47,4

-69,8

-27,2

-18,7

-9,4

Mikroindex

5,4

18,9

-21,3

4,1

4,8

6,6

+

Inflationsförväntningar (12 månaders sikt)      

2,3

2,8

3,0

Hushållens ränteförväntningar      

   1 års sikt      

4,23

4,00

4,00

   2 års sikt      

4,48

4,27

4,31

   5 års sikt      

4,82

4,60

4,69

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, – Läget är svagt, — Läget är mycket svagt.

Källa: Konjunkturinstitutet

Vad kan man dra för slutsatser av detta? Ja, det verkar gå ok för Sverige men inte mer. Enligt Konjunkturinstitutet så är hushållen mindre negativa till att köpa kapitalvaror nu än tidigare samtidigt som man säger att det är fördelaktigare att spara just nu. Svårtolkat kan man nog säga. Börsens utveckling brukar också spela in i humöret på hushållen givet att så många har placerat i fonder och aktier. Och den verkar den vara på väg ned. Ett stor fortsatt börsnedgång påverkar större delen av hushållens konsumtion negativ. Men där är vi inte ännu.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.