Stark utveckling i detaljhandeln

Nya siffror från HUI Research visar att försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med hela 4,5 procent i november jämfört med november 2012. Den stora ökningen stod sällanköpshandeln för, inte mindre än 6,6 procent medan dagligvaruhandeln ökade med två procent (korrigerat för kalendern).

Stig Björne

Mäter man handelsutvecklingen i löpande priser istället var ökningen 3,6 procent (dagligvaruhandel 3,5 och sällanköp 3,6). Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,9 procent mellan oktober 2013 och november 2013. Under den senaste tremånadersperioden (september-november) ökade försäljningsvolymen med 1,0 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juni-augusti). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI Research pekar på att försäljningsökningen i löpande priser om 3,6 procent i november gör det till den starkaste månaden hittills 2013. De branscher som har haft starkast utveckling är branscher som rör hemmet bland annat heminredning och bygghandel. Försäljningen i dessa branscher har tagit fart efter sommaren i takt med att hushållens förtroende fortsatt att stärkas. Det allt starkare förtroendet bäddar även för att den viktiga decemberförsäljningen sannolikt kommer att öka i år jämfört med förra året. Tillsammans med en låg ränta, som sänktes ytterligare i mitten av december, och ett högt sparande bidrar detta till den positiva utvecklingen.

HUI:s prognos för 2013 om en tillväxt om två procent ligger väl i linje med utvecklingen i år –  hittills i år är uppgången 1,9 procent. De senaste månadernas utveckling visar tecken på ett uppdämt konsumtionsbehov av sällanköpsvaror, vilket talar för att 2014 sannolikt kommer att bli ett bättre år än 2013.

Löpande priser 2012-2013

  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov^
Omsättning 2010=100 102,5 125,8 92,1 86,4 100,2 99,7 110,5 109,6 108,5 107,9 101,5 106,6 106,1
Månadsutveckling %* 2,1 -0,6 3,1 -1,3 1,1 0,7 3,3 0,1 2,8 1,7 1,9 3,3 3,6
3-månadsutveckling %** 1,5 1,0 1,3 0,3 1,0 0,2 1,8 1,4 2,1 1,5 2,1 2,3 2,9
12-månadsutveckling %** 2,2 2,1 2,1 1,6 1,3 1,5 1,5 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.