Ekonomistyrningsverket: Budgetunderskott under 2014

Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) så blir det ett förhållandevis stort underskott i de offentliga finanserna under 2014. Underskottet väntas uppgå till knappt 90 miljarder kronor eller vilket motsvarar 2,4 procent av bruttonationalprodukten (BNP). motsvarande 2,4 procent av BNP.

Stig Björne

BNP-tillväxten väntas bli starkare under året och BNP ökar med 2,5 procent under 2013. Exporten och investeringarna vänder upp samtidigt som konsumtionen fortsätter att öka starkt. Nästa år stiger tillväxttakten ytterligare. Sysselsättningen fortsätter att växa men arbetslösheten sjunker först nästa år.

Den offentliga sektorns skatteintäkter ökar långsammare 2014 jämfört med 2013 som en konsekvens av skattesänkningar. Utdelningarna från statliga bolag och från Riksbanken blir också betydligt lägre än 2013.

Kommunerna fick dessutom tillfälligt höga inkomster förra året då det skedde en återbetalning av tidigare inbetalda premier till AFA Försäkring. Den dämpade inkomstökningen leder till att underskottet i offentliga sektorns finanser växer från 44 miljarder kronor förra året till 89 miljarder kronor i år, trots en återhållsam ökning av utgifterna. Det är framför allt i ålderspensionssystemet som utgifterna ökar svagt på grund av att den genomsnittliga pensionsinkomsten sjunker.

Kommande år ökar statens skatteintäkter betydligt snabbare än i år samtidigt som utgifterna ökar måttligt, men överskott nås inte förrän 2018.

Enligt ESV finns ett begränsat utrymme för reformer på utgiftssidan om man tar hänsyn till att det bör finnas säkerhetsmarginaler för oväntade utgiftsökningar. Målet om att ha ett överskott på i genomsnitt 1 procent över en konjunkturcykel, överskottsmålet, nås inte under prognosperioden. ESV räknar med att underskottet i det finansiella sparandet blir 30 miljarder kronor större än det underskott som regeringen räknade med i vårpropositionen. Skillnaden förklaras framför allt av att ESV räknar med betydligt lägre skatteintäkter från företag och hushåll.

 2014

 2015

BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad

 2,5

 2,8

Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn

 -89

 -54

Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn

 -2,4

 -1,4

Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor

 15

 22

Budgetsaldo – miljarder kronor

 -79

 -44

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.