Färre får bidrag i Sverige

Antalet personer med bidrag har över tid minskat mätt som helårspersoner eller helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med … [Read more...]