Stig Björne: Vad driver den svenska ekonomin?

SCB har publicerat en intressant artikel om vad som driver den svenska tillväxten i dagsläget. Och det är de svenska hushållens konsumtion som varit motorn i den svenska ekonomin under de senaste åren.

Stig Björne

Inte som ”vanligt” då det brukar vara svensk exportindustri som driver den. Detalj­handelns andel av den totala hus­hålls­konsum­tionen har däremot minskat till förmån för annan konsumtion under de senaste decennierna.

En jäm­förelse mellan syssel­sätt­nings­data och statistik över hus­hållens konsum­tion visar också på ett starkt samband. Ökad hus­hålls­konsum­tion ser ut att leda till ökad syssel­sätt­ning i framtiden. Vad det betyder för miljön kan man emellertid fråga sig. Det är dock så att så länge den svenska befolkningen växer i den takt den gör så kommer också konsumtionen att öka.

Sedan finanskrisens utbrott hösten 2008 har den inhemska konsumtionen drivit den svenska ekonomin. Mätt i årstakt har BNP i genomsnitt vuxit med 1,1 procent från fjärde kvartalet 2008 till och med fjärde kvartalet 2013.

Hushålls­konsumtionen har bidragit med 0,8 procent­enheter till denna ökning. Drygt två tredje­delar av den totala BNP-till­växten kommer alltså från hushålls­konsumtionen. Detta innebär att bidraget till tillväxten är större än hushålls­konsum­tionens andel av totala BNP i löpande prisersom är 47 procent.

Men även den offentliga konsumtionen har gett ett starkt bidrag till BNP-utveck­lingen under denna period. Det visar att det är den inhemska konsumtionen som har hållit uppe den svenska ekonomin. Det är lite förvånande att det sällan kommer upp i den allmänna politiska debatten utan möjligen lite på ekonomisidorna bara.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.