Mer pengar till högskolesektorn

SCB har presenterat statistiken över satsningar på forskning och utveckling inom universitet och högskolor år 2011. Det visar sig att de totala satsningarna uppgick till inte mindre än 29,7 miljarder kronor. Det är 2 miljarder mer (motsvarar 9 procents ökning) sedan år 2009.

Vilka fick mest? Ja, den största andel av de intäkterna för FoU inom universitets- och högskolesektorn har i fallande skala; Karolinska institutet, Lunds universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Inte mindre än 50 (!) procent av de totala intäkterna gick till dessa lärosäten. Jämfört med år 2009 har intäkterna för Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Chalmers tekniska högskola ökat mest, med 338 respektive 295 miljoner kronor i 2011 års prisnivå. Tabell nedan.

Intäkter för FoU 2009 och 2011 efter lärosäte, mnkr. 2011 års prisnivå (SCB)

Mer pengar till högskolesektorn

Det är staten som enskild aktör som står för den största delen av intäkterna. De direkta statsanslagen för FoU-verksamheten svarade för 46 procent av de totala intäkterna. Andra finansiärer är forskningsråd och privata och icke-vinstdrivande organisationer i Sverige.

Det område som får störst andel av pengarna är det medicinska som stod för 30 procent av de totala intäkterna för FoU år 2011 (ca nio miljarder kronor). Andelen är oförändrad sedan 2009. Andra stora ämnesområden var teknikvetenskap, naturvetenskap och samhällsvetenskap som tillsammans stod för 54 procent av intäkterna.

År 2011 utfördes ca 17 800 årsverken i FoU-verksamhet av anställd personal vid universitet och högskolor. Mellan år 2009 och 2011 har antalet årsverken ökat med 8 procent.

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar FoU-verksamhet inom universitet och högskolor. Den genomförs vartannat år och omfattar 38 universitet och högskolor.

Årsverke: Ett årsverke är det arbete en heltidsanställd person utför under ett år. En person som varit heltidsanställd men endast ägnat halva sin tid år FoU har gjort 0,5 FoU-årsverken.

Ser mer på www.scb.se.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.