Ingen inflation mätt i KPI

Takten på inflationen i den svenska ekonomin – mätt som förändring av KPI (Konsumentprisindex) under de senaste tolv månaderna – var minus en halv procent i april, vilket är en nedgång sedan mars då den var 0,0 procent. Från mars till april sjönk KPI med  i genomsnitt 0,2 procent (enligt SCB).

De olika komponenterna som har störst bidrag till utvecklingen var minskade räntekostnader (-11,6 procent) som bidrog nedåt med 0,6 procentenheter. Lägre priser på drivmedel (-8,8 procent) bidrog ytterligare nedåt med 0,4 procentenheter. Prissänkningar på hemelektronik (-11,8 procent) och lägre priser på inventarier och hushållsvaror (-3,4 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter vardera.

De priser som pekade uppåt livsmedel (3,3 procent),  höjda hyror (2,5 procent) som bidrog uppåt med 0,4 respektive 0,2 procentenheter.

KPI för april 2013 var 314,03 (1980=100).

  Vägningstal Bidrag i procentenheter
till konsumentprisernas
förändring sedan
Förändring i
procent sedan
  2013 mar
2013
apr
2012
mar
2013
apr
2012
Livsmedel och alkoholfria drycker 134,0 0,1 0,4 0,4 2,9
Alkoholhaltiga drycker och tobak 38,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Kläder och skor 53,0 0,0 0,0 0,2 ‑0,1
Boende 262,0 0,0 ‑0,4 0,0 ‑1,0
Inventarier och hushållsvaror 54,0 0,0 ‑0,2 ‑0,6 ‑3,4
Hälso- och sjukvård 35,0 0,0 0,1 0,0 2,0
Transport 141,0 ‑0,1 ‑0,4 ‑0,9 ‑3,1
Post och telekommunikationer 36,0 0,0 ‑0,1 ‑0,1 ‑2,4
Rekreation och kultur 120,0 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,8 ‑0,6
Utbildning 4,0 0,0 0,0 ‑0,5 1,9
Restauranger och logi 62,0 0,0 0,1 0,0 2,0
Diverse varor och tjänster 61,0 0,0 0,1 ‑0,2 0,5
KPI totalt 1 000,0 ‑0,2 ‑0,5 ‑0,2 ‑0,5

Den underliggande inflationen – rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) – var 0,5 procent i april, vilket är en nedgång från mars då den var 0,9 procent. Från mars till april sjönk KPIF med i genomsnitt 0,2 procent. Under samma period förra året steg KPIF med 0,3 procent. KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser mars 2013. De visar att Inflationstakten för EU var 1,9 procent, EMU-länderna 1,7 procent och Sverige enligt samma sätt att mäta (HIKP) 0,5 procent.

Hur man än mäter så är inflationen i Sverige extremt låg för att inte säga obefintlig. Givet att tillväxten i ekonomin är begränsad så kan det kanske bli en räntesänkning i sommar. Osvuret är dock bäst då Riksbanken är fortsatt bekymrad över bostadsmarknaden.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.