Svenska industriproduktionen: Mer produktion – lägre orderingång

Den svenska industriproduktionen steg förhållandevis mycket under april – med tre procent i jämförelse med månaden innan (säsongsjusterat). I jämförelse med samma månad förra året var ökningen mer blygsam, 0,6 procent (korrigerat för kalendern).

Stig Björne

Samtidigt så sjönk den svenska industrins orderingång under april med 1,3 procent jämfört med mars och i jämförelse med april 2013 var nedgången en procent, i kalenderkorrigerade tal.

Vad gäller produktionen så var utvecklingen positiv för de flesta delbranscher, där produktionen inom industrin för elapparatur och elektronikvaruindustrin ökade mest. Vad gäller orderingången så var det stål- och metallverk som redovisade störst nedgång medan petroleumprodukter hade störst uppgång. Orderingången i Sverige dvs hemmamarknaden gick förhållandevis bra och visade en uppgång på 3,8 procent medan exportmarknaden minskade med 4,5 procent.

På årsbasis minskade orderingången i april med 1,0 procent jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången på hemmamarknaden ökade med 3,3 procent jämfört med april föregående år. På exportmarknaden minskade orderingången med 3,8 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

Andel av industrins order 2010

Apr/Mar
2014

[1]

Feb-Apr 2014/
Nov 2013-
Jan 2014

[1]

Apr 2014/
Apr 2013

[2]

 

 

 

Tot

Hem

Exp

Tot

Hem

Exp

Tot

Hem

Exp

B+C

Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri

100,0

‑1,3

3,8

‑4,5

‑2,2

‑9,2

3,1

‑1,0

3,3

‑3,8

Industri för insatsvaror exkl. energi

‑9,4

0,8

‑15,7

3,0

0,6

4,6

2,2

5,2

0,1

Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D)

35,4

2,3

44,3

11,9

9,6

12,3

19,7

‑1,5

24,8

Industri för investeringsvaror

0,9

5,0

‑1,0

‑10,4

‑28,2

1,5

‑7,3

‑3,0

‑9,1

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror

3,6

7,6

‑2,1

‑0,6

‑0,6

‑0,6

‑1,8

6,9

‑13,0

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

‑0,2

1,8

‑2,6

‑0,7

1,3

‑2,8

0,8

7,5

‑6,3

B

Gruvor och mineralutvinningsindustri

2,8

‑15,3

‑4,5

‑22,5

1,0

4,6

‑1,5

‑21,7

0,3

‑33,4

C

Tillverkningsindustri

97,2

‑0,6

4,1

‑3,9

‑2,3

‑9,6

3,3

‑0,2

3,4

‑2,5

10-12

Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri

9,8

9,2

9,1

9,8

‑1,3

‑1,0

‑3,1

8,3

9,6

2,1

13-15

Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning

0,5

5,5

11,4

1,0

‑2,5

‑4,5

‑0,9

17,7

7,6

27,7

16

Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler

4,3

‑0,1

‑0,2

0,2

0,9

2,4

‑1,0

10,6

9,1

12,9

17

Massa-, pappers- och pappersvaruindustri

7,8

5,8

12,6

4,1

‑2,4

‑4,1

‑2,0

5,4

8,9

4,5

18

Grafisk och annan reproduktionsindustri

1,3

1,2

‑0,3

28,5

2,2

1,9

8,0

‑3,6

‑3,0

‑14,3

19

Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

5,4

35,4

2,3

44,3

11,9

9,6

12,3

19,7

‑1,5

24,8

20-21

Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel

8,0

‑3,0

‑1,4

‑3,6

‑1,9

0,8

‑2,7

‑10,4

5,1

‑14,9

22

Gummi- och plastvaruindustri

2,4

0,9

2,7

‑0,9

1,4

3,8

‑1,1

3,7

7,3

0,2

23

Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter

2,2

‑0,4

‑1,5

4,1

4,4

5,8

‑1,0

2,4

2,6

2,0

24

Stål- och metallverk

8,7

‑36,2

5,8

‑45,4

22,6

‑3,3

35,0

12,8

2,1

18,5

25

Industri för metallvaror utom maskiner och apparater

6,6

1,1

‑0,6

5,4

‑1,0

2,1

‑7,2

4,3

0,6

12,5

26

Industri för datorer, elektronikvaror och optik

7,5

7,4

23,5

2,1

‑13,4

‑29,9

‑5,9

‑2,1

19,7

‑8,8

27

Industri för elapparatur

4,1

4,4

‑3,1

11,8

‑4,7

‑0,1

‑8,5

3,7

22,3

‑8,3

28

Övrig maskinindustri

10,8

‑9,8

‑7,7

‑10,3

3,6

‑1,9

5,1

‑9,6

‑12,4

‑8,6

29

Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

11,8

5,4

5,4

5,4

2,7

‑1,9

5,1

‑10,9

‑2,6

‑14,4

30

Annan transportmedelsindustri

1,6

‑15,3

‑22,3

‑11,9

‑73,9

‑90,8

1,9

16,6

‑48,9

53,6

31-33

Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag

4,4

13,5

15,1

10,4

‑4,8

1,1

‑13,5

‑3,6

5,3

‑17,0

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.