Långsam återhämtning

Regeringen har presenterat sin nya prognos över hur den svenska ekonomin ska utvecklas. Regeringen uttrycker det som att ”Svensk ekonomi väntas gradvis återhämta sig efter den längsta och djupaste nedgången Sverige upplevt sedan 1930-talskrisen”.

Stig Björne

Att processen är så pass utdragen beror på att omvärlden har en förhållandevis svag utveckling – och att Sverige som exportberoende land därmed inte får den skjuts av exporten som gör att ekonomin återhämtar sig snabbare. Men de närmaste åren ökar tillväxten och de offentliga finanserna stärks i takt med att konjunkturen normaliseras.

Under innevarande år menar Regeringar att återhämtningen i världsekonomin fortsätter, om än i en något svagare takt än vanligtvis efter en lågkonjunktur. Tillväxten i svensk ekonomi förväntas bli 2,5 procent 2014 och 3,1 procent 2015. Den som gör att den svenska ekonomin ändock går så pass bra – i relation till omvärlden är – att de svenska hushållen fortsätter att konsumera. Räntesänkningen i juli förstärker denna utveckling ytterligare.

Regeringen.se/content/1/c6/24/35/54/4b4a1db5.pdf

De risker Regeringen ser mot att prognosen uppfylls är bland annat att euroområdet kan gå dåligt och ge en svagare utveckling än väntat. Risken för en kraftig nedgång bedöms vara liten, medan risken för en långvarig stagnation kvarstår. Man tror också att sysselsättningen fortsätter att öka och arbetslösheten sjunker. Anders Borg pekar också på de satsningar som görs på infrastruktur och bostäder stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.