Recession enligt Swedbank

 

Så har då vi kommit några veckor in på det nya året. Och Stockholmsbörsen har fortsatt trenden från december, uppåt. Idag, när Nordea redovisar ett resultat som dessutom slår förväntningarna rejält så går börsen ned. Visst är det logiskt?

Nordeas kvartalsvinst blev 1,29 miljarder euro, ca 12 miljarder kronor och ungefär på samma nivå som för ett år sedan. Men banken lyckas slå analytikernas förhandsprognoser med god marginal. Enligt prognosföretaget SME Direkt var resultatet 13 procent bättre än marknaden hade förväntat.

Bakgrunden till det höga resultatet under slutet av 2011 är dels att Nordeas intäkterna totalt sett blev bättre än väntat, dels har banken lyckats hålla nere på kostnaderna. Nordeas viktigaste intäktskälla är det så kallade räntenettot, från bland annat kundernas bolån. Här drog banken  in mer pengar än beräknat. Intäkterna från låneverksamheten står för mer än hälften av bankens totala intäkter på 2,6 miljarder euro under kvartalet, motsvarande nästan 24 miljarder kronor.

Nordeas delår i siffror
Nordea
Kvartal 4, 2011 Kvartal 4, 2010
Räntenetto 1 427 1 365
Avgifts- och provisionsnetto 588 618
Intäkter 2 558 2 507
Kostnader 1 266 1 270
Kreditförluster 263 166
Rörelseresultat 1 029 1 071
Resultat per aktie 0:19 euro 0:19 euro
Siffror i miljoner euro om ej annat anges.
(TT)

Swedbanks konjunkturprognos

Stig Björne, SwedbankSwedbank har kommit med sin senaste konjunkturprognos och enligt den sjönk Sveriges BNP sista kvartalet i fjol och man förväntar sig en ytterligare nedgång det första kvartalet i år.

Recessionen drivs av försvagad export, industriproduktion och investeringsvilja, men även av en stigande arbetslöshet som dämpar hushållens konsumtionshumör Enligt Swedbank väntas BNP öka med 0,3 procent i år och 1,8 procent 2013, icke kalenderkorrigerat. I föregående prognos, i augusti, väntades en BNP-tillväxt på 1,8 procent 2012 och 2,3 procent 2013. I en prognosuppdatering i oktober sänkte Swedbank sina prognoser till 1,1 respektive 2,2 procent

Man konstaterar att det nya året har inletts med stark optimism på de finansiella marknaderna efter en tilltagande krishantering i eurozonen och ECB:s stödåtgärder. Swedbank räknar i sin prognos med ett scenario där eurozonen tar små, men viktiga steg framåt för att lösa krisen.

Sannolikheten för att Swedbanks huvudscenario ska slå in är ovanligt liten, bara 55 procent. I ett andra scenario, med 40 procent sannolikhet att bli verklighet (måste vara svårt att räkna fram, reds anm.), blir utvecklingen i euroområdet sämre, med en nedgång som blir något värre än under 2011.

I det scenariot fortsätter svårigheterna för Grekland och en mer akut situation där fler stödåtgärder och räddningspaket kommer att krävas.  När det gäller förändringar som behövs för de europeiska institutionerna pekar hon på en starkare finanspolitisk union, en gemensam bankreglerare och en centralbank som är sista låneinstans (lender of last resort).

Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson menar att ”Riskerna för svensk del ligger på nedsidan och är främst externa, men det finns även inhemska, som ett eventuellt husprisfall”. I och med de svenska hushållens höga skuldsättning och räntekänslighet skulle en kreditåtstramning på finansmarknaderna kunna leda till en utveckling med höga boräntor samtidigt som huspriserna faller, vilket i sin tur skulle kunna äventyra den svenska stabiliteten.

Arbetslösheten i Sverige väntas uppgå till 7,8 procent 2012 och 8,0 procent 2013. Försämringarna på arbetsmarknaden syns bland annat i ökad ungdomsarbetslöshet, att antalet arbetade timmar planar ut och i fler varsel. Dessutom har den långsiktiga arbetslösheten börjat stiga igen.

Avslutningsvis menar Swedbank att Riksbankens styrränta väntas ligga på 1,00 procent i slutet av 2012 och 1,75 procent i slutet av 2013. Man noterar också att majoriteten av Riksbankens direktionsledamöter har en betydligt mindre negativ syn på de ekonomiska utsikterna än finansmarknadens analytiker.

 Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)
2011 2012 2013
BNP 4,5 0,3 1,8
BNP (dagjusterat) 4,5 0,6 1,8
KPI 1,4 1,2 1,6
Öppen arbetslöshet 7,5 7,8 8
Hushållens konsumtion 1,4 0,2 2,1

Källa: Swedbank

Givet denna utveckling – och att börsen redan gått upp fem-sex procent – borde det tala för en sur börs under våren. Men man kan ju ha fel.

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.