Förstärkt valutareserv

Första kvartalet gav betalningsbalansen ett överskott i bytesbalansen om 68 miljarder kronor. Därmed stärktes bytesbalansen med 4 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Förstärkningen beror främst på ett ökat överskott i tjänstebalansen men även på en stark handelsbalans.

Tjänstesektorns bidrag vad gäller utrikeshandeln var ett överskott på 34 miljarder kronor och var tre miljarder högre än samma period föregående år. Störst ökning av överskottet var ”övriga affärstjänster” som ökat från ett överskott på 16 miljarder kronor till drygt 19 miljarder kronor. Bland tjänsteslagen var det övriga affärstjänster samt licenser och royalties som bidrog mest till överskottet.

Vad gäller den finansiella balansen så var det ett kapitalutflöde på 46 miljarder kronor under det första kvartalet. Den finansiella balansen präglas av Riksbankens förstärkning av valutareserven.

Riksbanken beslutade i december att den svenska valutareserven skulle förstärkas för att vid behov kunna förse bankerna med likviditet i utländsk valuta. Utökade åtaganden emot IMF ligger även bakom beslutet. Förstärkningen av valutareserven gav under kvartalet ett nettoutflöde i valutareserven på 98 miljarder kronor.

Valutareserven uppgick till 432 miljarder kronor. Finansieringen skedde genom emissioner av statsobligationer vilket även genererar motsvarande inflöde för portföljinvesteringar. Totalt gav portföljinvesteringar ett inflöde på 147 miljarder kronor.

Betalningsbalansen, miljarder kr netto

  2013 2012 2012 2012 2011
  Kv 1 Kv 4 Kv 1    
Bytesbalans 67,9 63,0 63,7 245,8 245,9
Handelsbalans 23,5 17,9 23,4 82,7 75,1
Tjänstebalans 34,0 38,4 30,8 142,3 126,3
Löner ‑0,6 ‑0,6 ‑0,6 ‑2,1 ‑2,4
Kapitalavkastning 26,4 23,7 25,1 81,6 92,8
Löpande transfereringar ‑15,3 ‑16,3 ‑15,1 ‑58,8 ‑45,8
Kapitalbalans ‑0,5 ‑2,1 ‑0,6 ‑4,4 ‑3,7
Finansiell balans ‑45,6 ‑120,4 ‑0,7 ‑105,5 ‑313,9
Direkta investeringar ‑118,8 ‑62,2 ‑49,4 ‑114,3 ‑122,8
Portföljinvesteringar 147,0 ‑71,6 105,1 98,0 172,9
Finansiella derivat 24,3 ‑0,5 10,0 36,2 ‑19,6
Övriga investeringar 0,4 7,3 ‑60,6 ‑122,0 ‑339,8
Valutareserv ‑98,5 6,5 ‑5,9 ‑3,5 ‑4,6

Betalningsbalansen, miljarder kr netto

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.