Riksbanken – inflationsmålet

Den svenska Riksbanken har ett mål för inflationen i Sverige. Målet är att ökningen av KPI (Konsumentprisindex) ska var två procent.

Anledningen till att man definierat målet genom KPI beror på att måttet är det mest kända och använda måttet på inflation samt att det omfattar en stor del av hushållens konsumtion (samt att det publiceras varje månad). Målet har funnits ända sedan 1995 då den svenska räntan och inflationen var på andra nivåer än idag – vi gick från en ekonomi med hög ränta och hög inflation till låg ränta och inflation på ett antal år.

Varför blev målet satt till två procent? Riksbanken säger att en för hög inflation är skadlig för ekonomin eftersom inflationen brukar variera mycket när den är hög. En låg och stabil inflation skapar av flera skäl goda förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling men en alltför låg inflation är inte heller bra.

Läs hela fördjupningen om inflationen och inflationsmålet på denna länk.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.